БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ вече е регистриран

БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ вече е регистриран

Днес, 12.10.2018 г. е важна за нас дата, защото вече официално Българският планинарски съюз получи регистрация от Агенцията по вписванията. Това беше ключова стъпка в началото на нашето дело за подобряване условията в планината и повишаване съзнанието на всички нас, които се ползване от нейните блага.

За да отговорим на множеството въпроси, които получихме покрай оповестяването на идеята и учредяването на съюза, по-долу публикуваме част от Устава.

Какво е БПС?

Български планинарски съюз е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. той е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за социален туризъм, спортно-туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност.

Цели и задачи на съюза

Основната цел на Българския планинарски съюз е устойчиво развитие на планинарската дейност в Република България, като създава условия, предлага възможности и услуги за:
1) Популяризиране, насърчаване и развитие на различните видове и форми на туризъм, планинарство, екстремни планински спортове, планинско колоездене, ски-туризъм, спелеология, ориентиране, парапланеризъм и новостите в спортно туристическата дейност.
2) Повишаване информираността на гражданите относно ползите от природосъобразен начин на живот и формиране на траен интерес от практикуване на планинарски дейности.

Основни задачи, които си поставя Българският планинарски съюз във връзка с постигане на целите са:
1) Отговаряне на нуждите на обществото от създаване на условия за практикуване на социален туризъм.
2) Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен, велосипеден, ски и воден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортно-туристически изяви;
3) Популяризиране и опазване на природните и културни забележителности;
4) Създаване и разпространение на добри практики за работа с ученици и студенти;
5) Подобряване на условията за пребиваване и качеството на услугите в съответствие с европейските стандарти в туристическите обекти – хижи, заслони и други, обновяване и поддържане на съоръжения, туристически маршрути и пътеки;
6) Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска, краеведческа дейност и художествена самодейност;
7) Сътрудничество с местната власт, органите на местно самоуправление и образователните институции, насочено към подобряване на съществуващата база, опазване на околната среда и развитие на дейността сред децата и младите хора;
8) Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.

За постигане на целите и осъществяване на задачите Българският планинарски съюз ще извършва следните дейности:
1) Методическо и организационно подпомагане на членовете си;
2) Организиране и реализиране на туристически и спортно-туристически изяви;
3) Ремонт, строителство, благоустрояване, обзавеждане, стопанисване и управление на туристически обекти – хижи, учебни центрове, заслони, спални и други обекти и съоръжения;
4) Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки, и грижи за поддържането им;
5) Произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм, туристическата база, обучението на кадри;
6) Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри, включително и на трети лица;
7) Изготвя и осъществява изпълнението на Национален календарен план за различни туристически прояви;
8) Взаимодействие с Планинската Спасителна Служба (ПСС) и всички други организации, заминаващи се с аварийно-спасителна дейност за осигуряване на безопасност в планините;
9) Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска и турагентска дейност;
10) Извършва консултантска дейност в областта на социалния туризъм и свързаните с него дейности;
11) Участва в екологични проекти и програми;
12) Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени организации, стопански субекти и др., в програми и проекти на предприсъединителни фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти;
13) Участва в сродни европейски, регионални, международни и световни организации.

Членство в БПС

Членството в Български планинарски съюз е доброволно. В него могат да членуват дееспособни физически лица, без разлика на раса, пол, вероизповедание и политически възгледи.

Членове на Българския планинарски съюз могат да бъдат и юридически лица под формата на сдружения с нестопанска цел, фондации и други юридически лица, които приемат настоящия Устав, споделят целите на сдружението и са готови да съдействат за осъществяването им при извършване на дейността му. Юридическите лица участват с по един техен представител, който има право на един глас на Общо събрание.

Дружества, които не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да бъдат регистрирани като клонове на Българския планинарски съюз. Те не са пълноправни членове на сдружението и нямат право на представителство с решаващ глас в работата на Общото събрание.

Нов член на Българския планинарски съюз се приема въз основа на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет и заплатен встъпителен членски внос.

Писменото заявление по образец от физическите лица се подава лично или на официалния интернет адрес на сдружението. Встъпителният членски внос за физическите лица е 60 /шестдесет/ лева. Учащите до 18 годишна възраст и пенсионерите заплащат встъпителен членски внос в размер на 30 /тридесет/ лева.

Писменото заявление от юридическите лица се подава от законния представител на кандидатстващата организация или от изрично упълномощено от него лице и задължително е по образец, предоставен от Български планинарски съюз. Към заявлението се прилагат следните документи: решение на върховния или управителния й орган за кандидатстване за членство в Българския планинарски съюз; копие на документ, удостоверяващ законовия й статут; Декларация, с която кандидатът приема и се задължава да спазва настоящия устав, цели и ценности на сдружението. Встъпителният членски внос за юридическите лица е 120 /сто и двадесет/ лева.

Приемането на нов член или отказ се извършва с решение на Управителния съвет.

Отказът на Управителния съвет да приеме кандидата за член на сдружението може да се обжалва пред Общото събрание.

Всеки пълноправен член на Българския планинарски съюз има право:
1) Да участва във всички форми на дейността на сдружението.
2) Да участва в Общото събрание на Българския планинарски съюз с право на един глас, който се упражнява лично. Физическо лице, което е пълномощник, не може да представлява повече от една организация или лице при гласуване.
3) Да участва в управлението на сдружението и да участва в работата на създадените работни органи, клубове и секции.
4) Да избира и да бъде избиран в управителните и други ръководни органи на сдружението.
5) Да получава информация от Управителния съвет и Председателя за дейността на сдружението.
6) Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.
7) Да се обръща с въпроси и предложения към органите на сдружението.

Всеки член на Българския планинарски съюз е длъжен:
1) Да спазва разпоредбите на Устава и решенията на ръководните органи на сдружението.
2) Да съдейства за осъществяване на целите и реализиране на предмета на дейност на сдружението.
3) Да заплаща годишния си членски внос до 31 Май в размер на:
a) За физическите лица: 30 /тридесет/ лева за работещи и 15 /петнадесет/ лева за учащи до 18 годишна възраст и пенсионери.
b) За юридическите лица: 60 /шестдесет/ лева.
4) Да съдейства за опазване на природата, на историческите и културни паметници.
5) Да допринася за издигане на авторитета и престижа на Българския планинарски съюз в общината, региона, страната и чужбина.

Органи на управление

Органи на управление на Българския планинарски съюз са Общото събрание, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Консултативен съвет.

Общото събрание се състои от всички членове на Българския планинарски съюз. Управителният съвет на Българския планинарски съюз се състои от 7 /седем/ лица, членове на сдружението. Членовете на Управителния съвет на Българския планинарски съюз се избират за срок от две години от Общото събрание. След изтичане на така посочения срок, Управителният съвет продължава да изпълнява функциите си до избор на нов Управителен съвет.

Председателят на Българския планинарски съюз:
1) Представлява сдружението и осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи на Българския планинарски съюз.
2) Се избира от Управителния съвет за срок от две години.
3) Българският планинарски съюз може да се представлява и от упълномощен от Председателя негов заместник.

Консултативният съвет на Българския планинарски съюз се състои от физически и/или юридически лица, чиито предмет на дейност е специализиран в определени области, полезни за дейността на сдружението. Те имат право само на съвещателен глас в Общото събрание. Членовете на Консултативния съвет на Българския планинарски съюз се избират за срок от две години от Управителния съвет.

Изтегли целия УСТАВ
Изтегли Етичен кодекс на БПС

Време е за истинска промяна. Искаш ли да си част от нея?

Молба за членство в БПС на физическо лице
Молба за членство в БПС на юридическо лице

БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ Сдружение
IBAN: BG58BUIN95611000615575
BIC: BUINBGSF
Алианц Банк България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *