Устав на Български планинарски съюз

УСТАВ НА БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Български планинарски съюз е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза.
/2/ Дейността на Българския планинарски съюз не е ограничена със срок.
/3/ Общественополезната дейност на Българския планинарски съюз се осъществява в съответствие с настоящия Устав, Закона за юридически лица с нестопанска цел и действащото законодателство в Република България.

Чл.2 Българският планинарски съюз е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за социален туризъм, спортно-туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност.

Чл.3 Българският планинарски съюз представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните и местни органи на държавната власт и управление, обществени и неправителствени организации, юридически и физически лица и международни организации.
Чл.4 Българският планинарски съюз осъществява своята дейност в полза на общите интереси на членовете си като прилага и осъществява:
1. Свобода на сдружаването и доброволност на членството.
2. Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало.
3. Равнопоставеност между членовете и колективност в решенията.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.5 Наименованието на сдружението е Български планинарски съюз, което се изписва на български език в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи и може допълнително да се изписва на чужд език.

СИМВОЛИ

Чл.6 Символите на Българския планинарски съюз са: знаме и емблема.
1. Знамето е на син фон с надпис Български планинарски съюз и емблема.
2. Емблемата е кръгла с изображение на три върха, с цветовете на Българския трибагреник, човек с раница и знаме.
3. Членовете на Българския планинарски съюз имат право да ползват символите на сдружението в своята дейност, когато това не противоречи на приложимото законодателство в република България и е свързано с целите, задачите и дейностите на сдружението, определени в Глава II.

ПЕЧАТ

Чл.7 Печатът е кръгъл с надпис Български планинарски съюз и емблемата на сдружението в средата.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8 Седалището и адресът на управление на Българския планинарски съюз е гр. София, жк „Гоце Делчев“ ул. “Луи Айер” бл. 256 вх. А ет. 3 ап. 7

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ

Чл.9 Основната цел на Българския планинарски съюз е устойчиво развитие на планинарската дейност в Република България, като създава условия, предлага възможности и услуги за:
1. Популяризиране, насърчаване и развитие на различните видове и форми на туризъм, планинарство, екстремни планински спортове, планинско колоездене, ски-туризъм, спелеология, ориентиране, парапланеризъм и новостите в спортно туристическата дейност.
2. Повишаване информираността на гражданите относно ползите от природосъобразен начин на живот и формиране на траен интерес от практикуване на планинарски дейности.

Чл.10 Основни задачи, които си поставя Българският планинарски съюз във връзка с постигане на целите са:
/1/ Отговаряне на нуждите на обществото от създаване на условия за практикуване на социален туризъм.
/2/ Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен, велосипеден, ски и воден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортно-туристически изяви;
/3/ Популяризиране и опазване на природните и културни забележителности;
/4/ Създаване и разпространение на добри практики за работа с ученици и студенти;
/5/ Подобряване на условията за пребиваване и качеството на услугите в съответствие с европейските стандарти в туристическите обекти – хижи, заслони и други, обновяване и поддържане на съоръжения, туристически маршрути и пътеки;
/6/ Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска, краеведческа дейност и художествена самодейност;
/7/ Сътрудничество с местната власт, органите на местно самоуправление и образователните институции, насочено към подобряване на съществуващата база, опазване на околната среда и развитие на дейността сред децата и младите хора;
/8/ Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.

Чл.11 За постигане на целите и осъществяване на задачите Българският планинарски съюз извършва следните дейности:
/1/ Методическо и организационно подпомагане на членовете си;
/2/ Организиране и реализиране на туристически и спортно-туристически изяви;
/3/ Ремонт, строителство, благоустрояване, обзавеждане, стопанисване и управление на туристически обекти – хижи, учебни центрове, заслони, спални и други обекти и съоръжения;
/4/ Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки, и грижи за поддържането им;
/5/ Произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм, туристическата база, обучението на кадри;
/6/ Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри, включително и на трети лица;
/7/ Изготвя и осъществява изпълнението на Национален календарен план за различни туристически прояви;
/8/ Взаимодействие с Планинската Спасителна Служба (ПСС) и всички други организации, заминаващи се с аварийно-спасителна дейност за осигуряване на безопасност в планините;
/9/ Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска и турагентска дейност;
/10/ Извършва консултантска дейност в областта на социалния туризъм и свързаните с него дейности;
/11/ Участва в екологични проекти и програми;
/12/ Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени организации, стопански субекти и др., в програми и проекти на предприсъединителни фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти;
/13/ Участва в сродни европейски, регионални, международни и световни организации.

Чл.12 /1/ За осъществяване на целите си Българският планинарски съюз може да извършва допълнителна стопанска дейност, приходите, от която се използват за постигане на целите залегнали в този устав.
/2/ Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е както следва: специализиран туризъм; туроператорска и туристическа агентска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; производство и търговия на спортни стоки и услуги; обучение и квалификация на кадри; издателска, рекламна и импресарска дейност; проектантска дейност; строителство, водоснабдяване и залесяване; събиране, преработване и търговия с диворастящи плодове, билки, гъби и др.; екологични проекти; наемане и отдаване под наем на хижи, заслони и други обекти свързани със социалния туризъм.
/3/ Стопанската дейност, осъществявана от Българският планинарски съюз, се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.13 /1/ Членството в Български планинарски съюз е доброволно.
/2/ (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.).
/3/ (Изменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.) Членове на Българския планинарски съюз могат да бъдат туристически дружества съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, които приемат настоящия Устав, споделят целите на сдружението и са готови да съдействат за осъществяването им при извършване на дейността му. Туристическите дружества участват с по един техен представител, който има право на един глас на Общо събрание.
/4/ (Изменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.) Дружества, които не са туристически дружества съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, могат да бъдат регистрирани като клонове на Българския планинарски съюз. Те не са пълноправни членове на сдружението и нямат право на представителство с решаващ глас в работата на Общото събрание.

Чл.14 /1/ Българският планинарски съюз може да има и почетни членове.
/2/ Почетни членове на сдружението могат да бъдат физически лица от страната и чужбина с особени заслуги за постигането на неговите цели и за развитието на туризма.
/3/ Решение за приемане на почетен член се взема от Управителния съвет.

Чл.15 /1/ (Изменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.) Нов член на Българския планинарски съюз се приема въз основа на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет и заплатен встъпителен членски внос в размер на 120 /сто и двадесет/ лева.
1. (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.)
2. (Изменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.) Писменото заявление се подава от законния представител на кандидатстващата организация или от изрично упълномощено от него лице и задължително е по образец, предоставен от Български планинарски съюз. Към заявлението се прилагат следните документи: решение на върховния или управителния й орган за кандидатстване за членство в Българския планинарски съюз; копие на документ, удостоверяващ законовия й статут; Декларация, с която кандидатът приема и се задължава да спазва настоящия устав, цели и ценности на сдружението.
/2/ Приемането на нов член или отказ се извършва с решение на Управителния съвет.
/3/ Отказът на Управителния съвет да приеме кандидата за член на сдружението може да се обжалва пред Общото събрание.
/4/ Членовете на Българския планинарски съюз се вписват в специален регистър по образец, утвърден от Управителния съвет.
/5/ Вписването в регистъра става с решение на Управителния съвет на Българския планинарски съюз.

Чл.16 /1/ Членство в Български планинарски съюз се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет на сдружението;
2. С поставянето под запрещение;
3. С изключването, поради системно неучастие в дейността на сдружението, при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, както и в случаите на системно неизпълнение на Устава и решенията на ръководните органи на сдружението;
4. При отпадане, поради невнасяне на установения членски внос;
5. С прекратяването на Български планинарски съюз като юридическо лице с нестопанска цел.
/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет. Същото може да се обжалва пред Общо събрание, чието решение е окончателно.
/3/ При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, направените от члена парични вноски не подлежат на връщане.
/4/ (Изменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.) При прекратяване на членството си в Българския планинарски съюз всяко туристическо дружество връща на Българския планинарски съюз в лицето на неговия Управителен съвет получени безвъзмездно по силата на предишни Устави и решения на ръководните му органи или по друг начин, право на собственост и ограничени вещни права, движими вещи, вземания на Българския планинарски съюз, ценни книги, права върху обекти на интелектуална собственост и други имуществени права.

Чл.17 Всички пълноправни членове на Българския планинарски съюз са с равни права и задължения.

Чл.18 Всеки пълноправен член на Българския планинарски съюз има право:
/1/ Да участва във всички форми на дейността на сдружението.
/2/ Да участва в Общото събрание на Българския планинарски съюз с право на един глас, който се упражнява лично. Физическо лице, което е пълномощник, не може да представлява повече от една организация или лице при гласуване.
/3/ Да участва в управлението на сдружението и да участва в работата на създадените работни органи, клубове и секции.
/4/ Да избира и да бъде избиран в управителните и други ръководни органи на сдружението.
/5/ Да получава информация от Управителния съвет и Председателя за дейността на сдружението.
/6/ Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.
/7/ Да се обръща с въпроси и предложения към органите на сдружението.

Чл.19 Всеки член на Българския планинарски съюз е длъжен:
/1/ Да спазва разпоредбите на Устава и решенията на ръководните органи на сдружението.
/2/ Да съдейства за осъществяване на целите и реализиране на предмета на дейност на сдружението.
/3/ (Изменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.) Да заплаща годишния си членски внос до 31 Май в размер на 60 /шестдесет/ лева.
1. (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.)
2. (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.)
/4/ Да съдейства за опазване на природата, на историческите и културни паметници.
/5/ Да допринася за издигане на авторитета и престижа на Българския планинарски съюз в общината, региона, страната и чужбина.

IV.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20 /1/ (Изменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.) Органи на управление на Българския планинарски съюз са Общото събрание, Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.21 Общото събрание се състои от всички членове на Българския планинарски съюз.

Чл.22 Права на Общото събрание:
/1/ Приема, изменя и допълва устава;
/2/ Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
/3/ Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
/4/ Приема програма (основни насоки) за дейността на сдружението;
/5/ Приема бюджета на сдружението;
/6/ Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
/7/ Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Българския планинарски съюз.

Чл.23 Свикване на Общо събрание:
/1/ Общото Събрание се свиква на редовни и извънредни заседания;
/2/ Редовно Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет;
/3/ Извънредно събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на сдружението;
/4/ В случай, че в едномесечен срок Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание по предходната алинея, то Общото събрание се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове;
/5/ Общото събрание се свиква с покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на Общото Събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата се публикува в сайта на Българския планинарски съюз и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ

Чл.24 /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на Българския планинарски съюз.
/2/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.25 /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.26 /1/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
/2/ Решения по чл. 22, ал. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.27 /1/ (Изменена с решение на Общото събрание на 19.09.2021 г.) Управителният съвет на Българския планинарски съюз се състои от 5 /пет/ лица.
/2/ Членовете на Управителния съвет на Българския планинарски съюз се избират за срок от две години от Общото събрание.
/3/ След изтичане на така посочения срок, Управителният съвет продължава да изпълнява функциите си до избор на нов Управителен съвет.

Чл.28 Управителният съвет на Българския планинарски съюз има следните правомощия:
/1/ Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
/2/ Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
/3/ Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава.
/4/ Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
/5/ Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
/6/ Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това.
/7/ Определя адреса на сдружението.
/8/ Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
/9/ Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
/10/ (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.);
/11/ Приема нови членове.
/12/ Взема решения за отпадане и изключване на членове.
/13/ Взема решение за откриване и закриване на клонове.
/14/ Взема решение за участие в други организации.
/15/ Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.
/16/ Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
/17/ Определя реда за внасяне на членския внос и встъпителните вноски от членовете на сдружението.
/18/ Сключва, съгласува и одобрява договори с туристически дружества, стопански субекти, банкови и нефинансови институции.
/19/ Взема решения за сключване на договори за партньорство с български и чуждестранни организации с нестопанска цел.
/20/ Подпомага, координира и контролира разработването и реализацията на проекти по чуждестранни програми.

Чл.29 /1/ Редовни заседанията на Управителния съвет се провеждат по годишен план.
/2/ Извънредни заседания могат да се свикат от Председателя или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Управителния съвет с писмено заявление за дневен ред, място, дата и час.
/3/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/5/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
/6/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.30 Председателят на Българския планинарски съюз:
/1/ Представлява сдружението и осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи на Българския планинарски съюз.
/2/ Се избира от Управителния съвет за срок от две години.
/3/ Българският планинарски съюз може да се представлява и от упълномощен от Председателя негов заместник.
/4/ Когато Председателят на сдружението не е в състояние да изпълнява функциите си, те се осъществяват от определен от Управителния съвет негов член.
/5/ Назначава и освобождава от длъжност служителите на сдружението.
/6/ Сключва договори с държавни, общински институции, търговски дружества, банки, физически лица и други с цел осъществяването на дейността на сдружението.

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Чл.31 /1/ (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.)
/2/ (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.)
/3/ (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.)

Чл.32 (Отменен с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.)
/1/ (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.)
/2/ (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.)
/3/ (Отменена с решение на ОС на 31.10.2020г., в сила от 01.01.2021 г.)

СЧЕТОВОДЕН КОНТРОЛ

Чл.33 Счетоводството на Българския планинарски съюз се води от правоспособен счетоводител.

V.ИМУЩЕСТВО

Чл.34 Имуществото на Българския планинарски съюз се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, авторско право, ценни книги, дялови участия в капиталови търговски дружества и други права и задължения.

Чл.35 Бюджетът на Българския планинарски съюз се осигурява от:
/1/ Отчисления от членски внос.
/2/ Приходи от стопанска дейност.
/3/ Дарения и спонсорство.
/4/ Предоставени средства от държавата и общините.
/5/ От управлението на собственото имущество.
/6/ От национални и чуждестранни фондове, програми, грантове.
/7/ Други приходи от дейности свързани с предмета на дейност.

Чл.36 Българският планинарски съюз отговаря за поетите задължения до размера на имуществото си. Той не отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете не отговарят за задълженията му.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.37 Българският планинарски съюз се прекратява:
/1/ С решение на Общото събрание;
/2/ По решение на съда по регистрация, в предвидените от закона случаи;

Чл.38 /1/ При прекратяване на Българския планинарски съюз се извършва ликвидация.
/2/ В случаите на прекратяване по чл.38, т.1 ликвидацията се извършва от Управителния съвет или назначен от него ликвидатор.
/3/ При прекратяване по чл.37, т.2 както и когато не е определен ликвидатор от Българският планинарски съюз по предходната алинея, той се определя от съда по регистрацията.
/4/ Относно реда за осъществяване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора, както и производството по обявяване в несъстоятелност на Българския планинарски съюз, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.39 /1/ Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите на Българския планинарски съюз, по решение на Общото събрание се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза със същата или близка нестопанска цел, или на членовете, в зависимост от решението на Общото събрание.
/2/ Имуществото по ал.1 не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин да се прехвърля на ликвидатора, назначен от Управителния съвет или от съда.

ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл.40 След разпределение на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Българския планинарски съюз от съда по регистрацията.

§1. Този Устав на Българския планинарски съюз е приет на Учредително събрание на 29.09.2018 г. в местност УЗАНА в Централна Стара планина.
§2. Уставът е изменен с решение на Общото събрание на Българския планинарски съюз на 31.10.2020 г. Направените промени влизат в сила от 01.01.2021 г.
§3. Уставът е изменен с решение на Общото събрание на Български планинарски съюз на 19.09.2021 г.