ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ

Членството в Български планинарски съюз (БПС) е доброволно. В него могат да членуват дееспособни физически лица, без разлика на раса, пол, вероизповедание и политически възгледи. Членове на БПС могат да бъдат и юридически лица под формата на сдружения с нестопанска цел, фондации и други юридически лица, които приемат настоящия Устав, споделят целите на сдружението и са готови да съдействат за осъществяването им при извършване на дейността му.

Нов член на Българския планинарски съюз се приема въз основа на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет и заплатен встъпителен членски внос. Писменото заявление по образец от физическите лица се подава лично или на официалния интернет адрес на сдружението. Встъпителният членски внос за физическите лица е 60 /шестдесет/ лева. Учащите до 18 годишна възраст и пенсионерите заплащат встъпителен членски внос в размер на 30 /тридесет/ лева.

Писменото заявление от юридическите лица се подава от законния представител на кандидатстващата организация или от изрично упълномощено от него лице и задължително е по образец, предоставен от БПС. Към заявлението се прилагат следните документи: решение на върховния или управителния й орган за кандидатстване за членство в Българския планинарски съюз; копие на документ, удостоверяващ законовия й статут; Декларация, с която кандидатът приема и се задължава да спазва настоящия устав, цели и ценности на сдружението. Встъпителният членски внос за юридическите лица е 120 /сто и двадесет/ лева.

Приемането на нов член или отказ се извършва с решение на Управителния съвет. Отказът на Управителния съвет да приеме кандидата за член на сдружението може да се обжалва пред Общото събрание.

Всички пълноправни членове на Българския планинарски съюз са с равни права и задължения.

Всеки пълноправен член на Българския планинарски съюз има право:
/1/ Да участва във всички форми на дейността на сдружението.
/2/ Да участва в Общото събрание на Българския планинарски съюз с право на един глас, който се упражнява лично. Физическо лице, което е пълномощник, не може да представлява повече от една организация или лице при гласуване.
/3/ Да участва в управлението на сдружението и да участва в работата на създадените работни органи, клубове и секции.
/4/ Да избира и да бъде избиран в управителните и други ръководни органи на сдружението.
/5/ Да получава информация от Управителния съвет и Председателя за дейността на сдружението.
/6/ Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.
/7/ Да се обръща с въпроси и предложения към органите на сдружението.

Всеки член на Българския планинарски съюз е длъжен:
/1/ Да спазва разпоредбите на Устава и решенията на ръководните органи на сдружението.
/2/ Да съдейства за осъществяване на целите и реализиране на предмета на дейност на сдружението.
/3/ Да заплаща годишния си членски внос до 31 Май в размер на:
1. За физическите лица: 30 /тридесет/ лева за работещи и 15 /петнадесет/ лева за учащи до 18 годишна възраст и пенсионери.
2. За юридическите лица: 60 /шестдесет/ лева.
/4/ Да съдейства за опазване на природата, на историческите и културни паметници.
/5/ Да допринася за издигане на авторитета и престижа на Българския планинарски съюз в общината, региона, страната и чужбина.

Повече за членството можете да прочете в УСТАВА на съюза

Изтегли заявление за членство за физическо лице или юридическо лице

Данни за банкова сметка:

БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ Сдружение
IBAN: BG58BUIN95611000615575
BIC: BUINBGSF
Алианц Банк България

shares