Как да стана член на Български планинарски съюз?

ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ

Членството в Български планинарски съюз (БПС) е доброволно. Членове на Българския планинарски съюз могат да бъдат туристически дружества съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, които приемат настоящия Устав, споделят целите на сдружението и са готови да съдействат за осъществяването им при извършване на дейността му.

Дружества, които не са туристически дружества съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, могат да бъдат регистрирани като клонове на Българския планинарски съюз. Те не са пълноправни членове на сдружението и нямат право на представителство с решаващ глас в работата на Общото събрание.

Нов член на Българския планинарски съюз се приема въз основа на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет и заплатен встъпителен членски внос в размер на 120 /сто и двадесет/ лева.

Писменото заявление се подава от законния представител на кандидатстващата организация или от изрично упълномощено от него лице и задължително е по образец, предоставен от Български планинарски съюз. Към заявлението се прилагат следните документи: решение на върховния или управителния й орган за кандидатстване за членство в Българския планинарски съюз; копие на документ, удостоверяващ законовия й статут; Декларация, с която кандидатът приема и се задължава да спазва настоящия устав, цели и ценности на сдружението.

Приемането на нов член или отказ се извършва с решение на Управителния съвет. Отказът на Управителния съвет да приеме кандидата за член на сдружението може да се обжалва пред Общото събрание.

Всички пълноправни членове на Българския планинарски съюз са с равни права и задължения.

Всеки пълноправен член на Българския планинарски съюз има право:
/1/ Да участва във всички форми на дейността на сдружението.
/2/ Да участва в Общото събрание на Българския планинарски съюз с право на един глас, който се упражнява лично. Физическо лице, което е пълномощник, не може да представлява повече от една организация или лице при гласуване.
/3/ Да участва в управлението на сдружението и да участва в работата на създадените работни органи, клубове и секции.
/4/ Да избира и да бъде избиран в управителните и други ръководни органи на сдружението.
/5/ Да получава информация от Управителния съвет и Председателя за дейността на сдружението.
/6/ Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.
/7/ Да се обръща с въпроси и предложения към органите на сдружението.

Всеки член на Българския планинарски съюз е длъжен:
/1/ Да спазва разпоредбите на Устава и решенията на ръководните органи на сдружението.
/2/ Да съдейства за осъществяване на целите и реализиране на предмета на дейност на сдружението.
/3/ Да заплаща годишния си членски внос до 31 Май в размер на 60 /шестдесет/ лева.
/4/ Да съдейства за опазване на природата, на историческите и културни паметници.
/5/ Да допринася за издигане на авторитета и престижа на Българския планинарски съюз в общината, региона, страната и чужбина.

Повече за членството можете да прочете в УСТАВА на съюза.

Изтегли заявление за членство.

Данни за банкова сметка:

БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ Сдружение
IBAN: BG58BUIN95611000615575
BIC: BUINBGSF
Алианц Банк България