Годишно Общо събрание на Български планинарски съюз

Start time May 19, 2019 12:00
Finished Time May 19, 2019 17:00
Address гр. Пловдив, ул. Васил Соколов 2
Content

ПОКАНА

Управителният съвет /УС/ на Български планинарски съюз, на основание чл. 23 от Устава на Съюза, ще проведе Отчетно общо събрание на 19 май 2019 г. /неделя/ от 12:00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Васил Соколов“ № 2, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на Български планинарски съюз за 2018 г.
2. Приемане на бюджета на Български планинарски съюз за 2019 г.
3. Прекратява мандата на член на УС (подадена молба за напускане) и освобождаване от отговорност.
4. Избор на нов член на УС.
5. Промяна в устава на Български планинарски съюз.
6. Представяне на Календарния план на Български планинарски съюз за 2019 г.
7. Разни.

Съгласно чл. 24 от Устава на Съюза, при липса на кворум събранието ще започне в 13:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

В Общото събрание могат да вземат участие всички членове на Български планинарски съюз или техни упълномощени представители.

Напомняме, че срокът за плащане на годишния членски внос за 2019 г. е до 31 май. До тогава е и срокът за плащане на встъпителните вноски от членовете и учредителите, които не са извършили това през 2018 г. След този срок неплатилите встъпителна вноска и/или членски внос ще бъдат изключени от Съюза.

Събитието във Facebook